maandag 31 oktober 2011

Schepping 2.0....

Darwinisme en creationisme zijn verhalen over het ontstaan van mens en natuur die we ondertussen wel kennen. Daarom belichten we nu eens met een open mind naar de spirituele schepping en die van de buitenaardse inmenging.

Alien Intervention

De Alien intervention theorie houdt in dat astronauten dan wel kosmonauten van een andere planeet of ander zonnestelsel de aarde hebben bezocht. Men heeft zich gemengd met het menselijke ras wat al op aarde was; Neanderthalers. Hierdoor kreeg de evolutie een enorme sprong. Daarmee verklaren ze de missing link tussen aap en mens. De verhalen van de sneeuwman in Siberië, Bigfoot in Amerika en andere aapachtige, behaarde wezens die zich schuil houden voor mensen worden verklaard doordat zij de afstammelingen zijn van de oorspronkelijke aardbewoners. Andere bewijzen komen uit de oude literatuur zoals de Indiase, Soemerische, Ierse en Noorse legenden over goden die van een andere planeet kwamen in vliegmachines. Daarnaast zijn er vele archeologische vondsten gedaan zoals gebouwen met stenen van 100.000 kilo die met grote precisie zijn aangebracht. Een voorbeeld hiervan zijn de piramides van Gizeh waarvan sommige stenen reusachtig zwaar zijn. Deze stenen zijn zo zwaar dat geen enkele moderne hijskraan ze kan tillen. Er zou een hoogwaardige technologie door de astronauten zijn mee genomen. Vanuit de aanwezigheid van deze astronauten zouden alle religies zijn ontstaan. God die in de hemel woont is in feite een mythologisering van de astronaut die ooit is geland. De beschrijving van profeet Ezechiel in de bijbel over wat lijkt een machine te zijn die met veel lawaai uit de hemel komt, is voor hen een bewijs dat goden kosmonauten waren. Verder zijn er verhalen uit alle legenden over vliegende goden, zoals Thor die met een hamer waaruit vonken spatte reisde in een hemelwagen. Erich von Däniken is de belangrijkste voorvechter van de Alien Intervention theorie, samen met Zecharia Sitchin en Jason Martell. Von Däniken schreef o.a. het boek: waren de goden kosmonauten?¨ Je kunt op Youtube de docu ¨chariots of the gods¨ zien.

Theosofie

De Theosofen zeggen dat het menselijke ras is ontstaan uit een andere dimensie die we nu niet meer kunnen zien. De mens was eerst alleen een etherische levensvorm. Vanuit de ether is de mens gematerialiseerd op aarde. Er zijn volgens theosofen 7 wortelrassen:

1. De Polarianen
2. De Hyperboreanen
3. De Lemuriërs
4. De Atlantiërs
5. De Ariërs
6. Het Zesde Ras
7. Het Zevende Ras


Etherische rassen


Het zesde en zevende ras moet nog ontstaan of is bezig te ontstaan. We leven nu als het Arische ras. Sommige mensen hebben nog veel kenmerken uit het Atlantische ras zoals spitsvondigheid. De Polarianen en de Hyperboreanen waren de etherische rassen. Daaruit zijn de Lemuriërs ontstaan die vooral leefden op het continent Lemurië of Mu. Vanuit het etherische levensveld, een andere dimensie, zijn mensen op aarde ´gematerialiseerd´. Het continent Mu zou op de plek hebben gelegen waar nu de Stille Oceaan is. Het zou door een ramp zijn gezonken. De 64 Miljoen mensen die op Mu hebben gewoond, zijn omgekomen. Slechts enkele tienduizenden hebben het overleefd. Zij vluchtten naar beide Amerika´s en de hoger gelegen gebieden in de Stille Oceaan die nu de eilandjes in Polynesië zijn. In het Stille Oceaangebied zijn veel vondsten van oude culturen; de bekendste zijn de beelden op Paaseiland. Op elk eilandje is wel een megalithische vondst te doen, van een piramide in Tahiti tot megalithische wegen op de Cook-eilanden. De Lemuriërs hadden een hoogwaardige kennis maar men gebruikte deze kennis niet altijd op de goede manier, zo gaat het verhaal. Uiteindelijk bracht dat hun ondergang. De theosofen hebben veel onderzoek gedaan en zeer oude boeken in India en Tibet bestudeerd. Daarnaast bestudeerde men ook Griekse, Egyptische en Mayaanse boeken uit de oudheid. Ze vonden allerlei overeenkomsten in de verhalen over een grote continentale ramp die had plaats gevonden en dat mensen hadden moeten vluchten. Nadat Lemurië was gezonken bleef alleen Atlantis over dat later ook zou zinken door een nieuwe ramp. Blavatsky is de grondlegger van de theosofie. James Churchward heeft enkele tabletten uit Lemurië vertaald. Deze werden bewaard in India en Tibet.

Wetenschappelijke dogma´s

Sommige wetenschappers zoals Richard Dawkins zijn zo eigenwijs om te ontkennen dat het darwinisme een theorie is; voor hun is het een uitgemaakte zaak dat de evolutietheorie van Darwin de enige waarheid is. Zulke dogmatische standpunten zijn niet bevorderlijk voor het onderzoek naar wat waarheid is. Tegenstanders van de evolutietheorie van Darwin stellen dat de wetenschap enkel geïnteresseerd is in bewijzen die de evolutietheorie ondersteunen. Als je alle aanwijzingen die darwinisme bevestigen naast elkaar legt, kom je tot een grote hoeveelheid bewijsmateriaal. Er zijn echter net zoveel bewijzen die de evolutietheorie ontkennen. Wanneer een archeologisch feit niet in de evolutietheorie past wordt dat een anomalie genoemd. Er zijn legio anomalieën die door wetenschappers niet worden bestudeerd. Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de anomalieën in de wetenschap, dan ben je met waarheidsvinding bezig; nu bevestigen de wetenschappers slechts de darwinistische visie, zo stellen tegenstanders van het darwinisme.

Onbevooroordeelde Wetenschap


Wat nu waarheid is, zou met grote wetenschappelijke teams onderzocht moeten worden zonder een vooringenomen standpunt te hebben. Wie onbevangen naar de waarheid kijkt, kan de waarheid misschien vinden. Als je echter bewijzen voor een bepaalde stelling wilt zoeken dan vind je altijd wel wat. Je bent dan echter niet onafhankelijk wetenschap aan het bedrijven; je probeert alleen een wetenschappelijk dogma te herbevestigen.

Ontstaan van dieren volgens theosofen

De visie van de theosofen is verwant aan die van de gnostieke christenen. In de eerste helft van de jaartelling was het westerse christendom voornamelijk gnostiek, een spirituele variant van christendom. Later hebben onder aanvoering van kerkvaders als Augustinus allerlei kerkelijke dogma´s de overhand genomen. De theosofen beschrijven met hun ontwikkeling der mensrassen een soort evolutionair proces. Volgens spirituele wetenschappers zijn veel levensvormen uit de mens ontstaan. De aarde is een plek die alles in harmonie met elkaar probeert te brengen. Wanneer de mens een kwade gedachte heeft dan vormt dat een krachtveld in de ether. Dit krachtveld gaat een eigen leven leiden en zal op een gegeven moment materialiseren op aarde; zo ontstaan volgens theosofen en de christelijke gnostici nieuwe diersoorten. De meest gevaarlijke diersoorten ontstaan in afgelegen, minder bewoonde gebieden. De reden dat ze zo afgelegen ontstaan, om de mensen te beschermen. Zo vind je in de Stille Oceaan onbewoonde eilandjes waar onnoemlijk veel gifslangen leven. Ook de uitgestrekte gebieden in Afrika waar altijd hongerige leeuwen en stekende insecten voorkomen zijn daar een voorbeeld van. De vrolijke vogels zouden echter weer een gevolg zijn van vrolijke en positieve gedachten.

Elkaar belachelijk maken

Wat nu waarheid is blijft nog even in het ongewisse. De moderne wetenschap bestaat nog maar een paar honderd jaar en het is logisch dat nog niet op alle vragen een sluitend antwoord is gevonden. In het proces van wetenschapsbeoefening verdient het wel aanbeveling onbevooroordeeld te blijven naar visies van anderen en feiten die niet stroken met een visie. Veel onderzoekers, journalisten en wetenschappers proberen andere visies belachelijk te maken. Dat is een zwaktebod op zich want je staat dan niet open voor verdere waarheidsvinding. Men gelooft in dogma´s, ook al zijn het wetenschappelijke dogma´s. Mensen worden door wetenschappers vaak als dom weg gezet als ze niet in de evolutietheorie geloven zoals die nu door veel wetenschappers wordt voorgeschoteld. Dat is gebruik maken van een psychologisch mechanisme dat de zwakheid in de argumentatie van Darwinisten openbaart. Waarom zou je je anders moeten wenden tot het ridiculiseren van medemensen? Argumenten zouden genoeg moeten zijn om elkaar te overtuigen.
Bron: Wereldgeheimen.nl

zondag 30 oktober 2011

Johan Oldenkamp over de Laatste Tzol’kin van de Tzol’tun


Volgens mijn interpretatie van de langste Maya kalender (die ik de Tzol’tun noem) begint morgenvroeg bij zonsopkomst de laatste Tzolkin-cyclus van de Tzol’tun. Ben je niet of onvoldoende bekend met beide Maya-kalenders, bekijk dan hier even een korte videopresentatie.

Het Maya-woordTzol’ betekent ‘tellen’, en het Maya-woordkin’ verwijst naar de periode van één etmaal. De Tzol’kin telt dan ook ieder etmaal. In totaal telt de Tzol’kin 260 verschillende etmaalcodes, gebaseerd op de combinaties van 20 Zegels maal 13 Tonen. Morgen begint de Tzol’kin-cyclus weer opnieuw bij Zegel 1 (Imix of Krokodil) en Toon 1 (Aantrekken), oftewel Kin 1. Dat is althans het geval voor de Klassieke interpretatie van de Tzol’kin. Deze dient niet te worden verward met de (moderne) Dreamspell-interpretatie van de Tzol’kin, want in deze interpretatie is het morgen geen ‘Rode Draak’ (zoals Imix daarin is vertaald), maar ‘Rode Maan’ (zoals Muluc daarin is vertaald), wat neerkomt op Zegel 9 (Offer) en Toon 10 (Manifesteren), oftewel Kin 49 (een verschil van 48 etmalen).

Zoals gezegd telt (de Klassieke interpretatie van) de Tzol’kin ieder etmaal, maar dat geldt niet voor de Dreamspell-interpretatie, want daarin wordt, opmerkelijk genoeg, 29 februari niet geteld. Wat ik nog opmerkelijker vind is dat beide interpretaties ons een schat aan inzichten bieden, voor wie zich daarvoor open stelt. Ga je met beide interpretaties aan de slag, weet dan dat de Klassieke interpretatie het moment van zonsopkomst hanteert als het begin van de volgende etmaalcode, en niet middernacht, zoals in de Dreamspell-interpretatie.

Het Maya-woordtun’ verwijst naar de periode van 360 etmalen (of 360 kin). De Tzol’tun telt twintigvouden van dergelijke tun-perioden van 360 etmalen. Een tun is als een volledige cirkel, waarbij ieder etmaal overeenkomt met een booggraad. In totaal onderscheidt de Tzol’tun 9 opeenvolgende twintigvouden van perioden van 360 etmalen. Elke twintigvoud geeft de snelheid aan waarin de (13) scheppingsfasen worden doorlopen, want de Tzol’tun is de kalender die de scheppingstijd weergeeft. Het bijzondere aan de Tzol’tun is dat deze Maya-kalender aftelt tot het moment waarop de gehele schepping voltooid zal zijn. De Tzol’tun is dus een aftelkalender die vanaf de aanvang van de schepping (miljarden jaren geleden) is begonnen met aftellen tot het moment de schepping klaar is.

In totaal geeft de Tzol’tun 9 aftellende scheppingsgolven weer. Momenteel bevinden we ons aan het einde van de achtste scheppingsgolf. Net als alle andere scheppingsgolven duurt deze precies 13 fasen (of Tonen), waarin we om beurten telkens eerst een positieve golfbeweging zien (wat we Dag kunnen noemen), gevolgd door een negatieve golfbeweging (wat we Nacht kunnen noemen). In totaal bestaat een scheppingsgolf dus uit 7 Dagen (zoals ook in het bijbelboek Genesis wordt vermeld) en 6 Nachten. In de huidige (achtste) scheppingsgolf duren deze Dagen en Nachten telkens precies 1 tun (oftewel 360 etmalen).

Bij de zonsopgang op donderdagochtend 24 november 2011 begint de negende en afsluitende scheppingsgolf. De Dagen en Nachten duren daarin ééntwintigste tun, wat neerkomt op 18 etmalen. Dit aantal van 18 is niet alleen de optelling van 6+6+6 (waarin sommigen wellicht het Getal van het bijbelse Beest kunnen herkennen), ook komt 18 etmalen overeen met 432 uur of 25.920 minuten. Wie mijn werk een beetje kent, die weet hoe belangrijk deze getallen zijn in het Grote Geheel. Uiteraard is 18 de optelling van 9 yin-fasen en 9 yang-fasen, en komt 9 overeen met een volledige cirkel (net als 360, wat gelijk is aan 9 maal 40; daarom zien we ook veel verwijzingen naar 40, onder andere in de Bijbel).

Deze negende en laatste scheppingsgolf van de Tzol’tun eindigt precies samen met (laatste) cyclus van de Tzol’kin op zaterdag 14 juli 2012. De (Klassieke) code van dat etmaal is namelijk Zegel 20 (Ahau of Zonlicht) en Toon 13 (Overstijgen of Transcenderen), oftewel Kin 260, net als de etmaalcode voor vandaag. Aan het einde van dat etmaal is de schepping (na ruim 16 miljard jaar) voltooid. Daarmee komt een einde aan de voorbereidingsperiode voor bewust menselijk leven.

Vanaf zonsopkomst op zondag 15 juli 2012 betreden (volledig) bewuste mensen een geheel nieuw tijdperk van het leven (op deze planeet, en daarbuiten en/of daarbinnen). In de dagelijkse tijd is het dan (weer) Dag (of Licht). Ook in de jaarlijkse tijd is het dan Dag (of Licht), namelijk zomer. En in de grootjaarlijkse tijd is het dan eveneens (weer) Dag (of Licht), namelijk het Tijdperk van Aquarius (of Waterman), wat het begint vormt van de grootjaarlijkse lente. In alle drie tijdsdimensies is het dan dus Licht (of positief), en tevens is dan de schepping voltooid, wat betekent dat het volledige bewustzijn zich heeft gemanifesteerd in de onze illusoire werkelijkheid van ruimte en tijd. Met zoveel Licht en bewustzijn zullen steeds meer mensen voorbij de illusie van de schijnwerkelijkheid geraken, om zo door te kunnen dringen in de werkelijkheden achter de huidige sluiers (klik hier voor het bekijken van de videopresentatie ‘De Klok van Gizeh’ over de wederkomst van het grootjaarlijkse Licht).

We hoeven echter echt niet te wachten tot de zonsopkomst van zondag 15 juli 2012. Velen zijn nu al wakker genoeg om illusies te doorbreken, want wie wakker is, die hoeft echt niet te blijven liggen tot de zon opkomt. Wakker worden en vervolgens ook opstaan kan gerust al eerder. Aan de andere kant zullen we zien dat er ook mensen zijn die zelfs na zonsopkomst nog niet wakker te krijgen zijn, en die onverstoorbaar doorgaan met slapen. Echter, uiteindelijk zullen we in deze bijzondere tijd allemaal wakker worden, de één alleen ietsjes eerder dan de ander.

Goedemorgen, wakkere andere-ikken! Wat zullen we vandaag eens scheppen?

Namasté (ik buig voor het goddelijke in jou) & In Lak’ech (jij bent een andere ik),
Johan Oldenkamp

Zeist, vrijdag 28 oktober 2011Naschrift (gelijktijdig gepubliceerd):

Iemand attendeerde mij op dit artikel, waarin verwezen wordt naar het werk van Dr. Georgi Stankov. Deze zeergeleerde meneer Stankov suggereert dat er nog meer dan negen scheppingsgolven zouden kunnen zijn. Hij heeft blijkbaar geen enkele kennis van de dynamiek van de Tzol’tun, want al deze golven eindigen namelijk op exact hetzelfde aftelmoment. Ook wordt in dat artikel weer eens gesproken over de vierde- en de vijfde dimensie. Volgens mij is al het gepraat over meer dan drie dimensies (of het nu om de ruimte of om de tijd gaat) pure fantasie, afkomstig uit de (misleidende) New Age kerk. Ik kan er in ieder geval helemaal niets mee. Ik daag iedereen die dit leest uit om mij in gewone woorden uit te leggen wat die vierde- en/of vijfde dimensie dan precies zouden inhouden. Kun je dat niet, doe mij en ook vooral jezelf dan een groot plezier en vergeet die afleidende onzin van meer dan drie dimensies.

Mijn excuses voor deze wellicht wat harde woorden, maar weet dat zachte heelmeesters ons uiteindelijk helemaal geen goede diensten bewijzen. Ik zie namelijk dat al die mensen die praten over de vierde- en/of vijfde dimensie daarmee zeggen dat zij meer, beter of verder zouden zijn dan de rest. Het is het ego van deze mensen dat hen dit misleidende idee heeft gegeven. Ieder van ons bewandelt de eigen weg, op de eigen manier in het eigen tempo. We kunnen daarom alleen iets zinnigs over onze eigen ontwikkeling zeggen, namelijk zitten we nog wel op onze eigen weg, doen we het nog wel op onze eigen manier en in ons eigen tempo. That’s all! Laten we daarom alsjeblieft stoppen met de ego-spelletjes van het be- en veroordelen van andere personen (meer).

Nadat ik op 9 maart van dit jaar voelde dat de negende scheppingsgolf nog helemaal niet was begonnen (zoals Dr. Carl Johan Calleman beweert), ontdekte ik ‘toevallig (wat inderdaad niet bestaat) dat niet vandaag, maar 14 juli 2012 de (volgens mij) juiste einddatum van de Tzol’tun is. In zijn eerdere werk gaf Carl Calleman aan dat de Dagen en de Nachten in de negende scheppingsgolf 20 etmalen zouden duren, waardoor de negende scheppingsgolf eveneens precies een volledige Tzol’kin-cyclus is. Ik heb hem vervolgens via de mail aangegeven dat dit helemaal niet logisch is. Toen wilde hij daar niets van weten, maar later heeft hij het wel aangepast naar 18 etmalen (zoals ik hem aangaf). Uiteraard heb ik Carl ook weer gelijk gemaild nadat ik 14 juli 2012 had gevonden als correcte einddatum (mede vanwege 9/11), maar ook deze keer wilde hij hier niets van weten. Ook anderen hebben dit (in overleg met mij) aan hem laten weten, maar tot op heden helaas tevergeefs. Ik hoop dat hij vanaf morgen toch open durft te staan voor 14 juli 2012 als einddatum van de Tzol’tun, want daarmee komt zijn baanbrekende werk veel meer tot zijn recht.

Wil je hier meer van weten, lees dan mijn nieuwste boek, getiteld ‘Wakkere Wetenschap’. In het dankwoord aan het einde van dit boek bedank ik onder andere ook Carl Calleman voor zijn onthullende werk.

Uiteraard is de datum van vandaag wel zeer bijzonder voor mij. In mijn boeken voor ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’ hield ik in navolging van Carl Calleman (en Ian Xel Lungold) steeds de datum van vandaag als einddatum aan, zoals dat ook op de nationale televisie is uitgezonden op 15 oktober 2009 in het KRO-programma De Reünie, waaruit onderstaande filmpjes zijn geknipt. Dat is dan ook precies de reden waarom ik vandaag dit artikel publiceer.

Bron: Pateo.nl

Terugblik laatste dag negende golf maya-kalender, 11-11-11 is het nieuwe begin

Vrijdag markeerde de laatste dag van de Negende golf van de Mayakalender. De dag viel samen met Occupy jezelf, een dag waarop we werden aangemoedigd zoveel mogelijk uit het systeem te stappen.

Mensen ontwaken gedurende de Negende golf als nooit tevoren. Ontwaakte mensen vormen echter geen meerderheid, maar hetzelfde kan gezegd worden van de gevestigde orde.

De elite die de wereld altijd heeft geregeerd middels fraude en misleiding door onenigheid en geweld te zaaien. De massale wereldwijde betogingen zijn een indicatie dat we weten wat de problemen zijn. Ons is ook gezegd dat de buitenaardsen niet massaal ingrijpen vanwege de vrije wil op Aarde.

Is er na de Negende nog een Tiende golf? Op 28 oktober liep de 234 dagen tellende Negende golf af. Na de Negende golf zou opnieuw een twintigvoudige versnelling kunnen plaatsvinden. Wanneer dit getal wordt gedeeld door 20 komen we uit op 11,7 dagen. Dit is afgerond 12 dagen. De datum 9 november 2011 vormt dus het einde van de Tiende golf.

Wanneer we ook dit getal door 20 delen verschijnt het getal 0,6. Dit is afgerond één dag. Het einde van de Elfde golf zou dus op 10 november zijn. Hebben de Maya’s dit achterwege gelaten vanwege de korte tijdsduur? Begint de Nieuwe Wereld na 11 golven op 11-11-11?

Volledige artikel + video's: Niburu.nl