zondag 9 december 2012

Ontwaken in het eenheidsbewustzijn, 12-12-12Het zijn nog slechts een korte tijd tot aan de ontknoping van eind dit jaar. De ontknoping van illusies die met deze einddatum verbonden zijn. Dit is waar de poort van 12.12.12 en de Maya eindtijd van 21.12.12 over gaat. Met de poort van 12.12.12 zal Gaia, onze moeder aarde haar fysieke lichaam volledig in evenwicht herstellen. Dit wil zeggen dat haar energetische systemen van leylijnen en de bijbehorende knooppunten in haar fysieke lichaam en het geometrische auraraster rondom haar fysieke lichaam volledig geheeld en operationeel in werking zullen treden.

Gaia zal al haar oude pijnwonden geheeld hebben en haar lichaam keert naar de natuurlijke staat van evenwicht terug, waarin het man/vrouw... yin/yang principe in evenwicht zijn. Gaia zal op dat moment de stap van de derde naar de vijfde dimensie zetten. Voor ons als mensheid is het vanaf dat moment mogelijk te ontwaken in eenheidsbewustzijn met alles om ons heen. Onze fysieke voertuigen, met zijn meridianen en aura's, zijn een duplicaat van het lichaam van Gaia. In dit fysieke opzicht zijn wij kinderen van haar. Onze stoffelijke voertuigen zijn net als dat van Gaia gecodeerd om te ontwaken in het christusbewustzijn.

21.12.12 Is de eindtijd van de Maya kalender. Op die data gaat onze zon in een aflijning staan met Alcyon, de hoofdster van de Pleiaden, en met het centrum van onze Melkweg. Onze zon, Helios, is de achtste ster van het Pleiadisch systeem, en is de verst afgelegen zon van dit stelsel. Wij beëindigen op 21.12.12 een cyclus van zo'n 26.000 jaar rondom de centrale zon/ster Alcyon, van dit stelsel en beginnen aan een nieuwe ronde van 26.000 jaar. Verder eindigen wij een ronde van 225.000.000 jaar met ons sterrenstelsel en de Pleiaden rondom het middelpunt van onze Melkweg en starten wij op 21.12.12 een nieuwe cyclus van 225.000.000 jaar. Er wordt een tweeduizendjarige periode van het vissentijdperk afgesloten en wij beginnen aan een nieuwe tweeduizendjarige periode van het watermantijdperk... het is het begin van het beloofde gouden tijdperk. Ook zullen wij op 21.12.12 gedurende tweeduizend jaar volledig de fotonengordel ingaan. Deze fotonengordel ziet eruit als een reusachtige donut die ontspringt vanuit het middelpunt van ons melkwegstelsel. Een foton is een lichtpartikeltje van eenheidslicht dat ons al van in de jaren tachtig vorige eeuw in toenemende mate bombardeert met eenheidsinformatie.

Op 21.12.12 vindt de winterwende plaats. Het is het moment van de langste nacht en de kortste dag, het is het moment van het diepste duister voor het nieuwe gloren, het is het moment dat de cyclus van inkeer... naar binnen gaan ,stopt, en overgaat naar een naar buitengerichte cyclus van toenemend licht en expansie van leven. 21.12.12 is dus het eindigen van oude cyclussen en het starten van nieuwe cyclussen. Het is een markeringspunt in tijd en ruimte van een groots spiralend universum dat een nieuwe era/tijdperk van licht en liefde aankondigt... niet enkel op aarde maar in ons ganse melkwegstelsel. Nadat Gaia op 12.12.12 haar energiesystemen terug in balans en kracht herstelt loopt deze energie bekrachtigend door tot op 21.12.12. Deze datum is een kosmisch kantelpunt en wordt op zijn beurt weer bekrachtigd door het getal 13. Dertien is het getal van de verandering en is terug te vinden in het nieuwe jaar 2013. Het zal het startjaar van de veranderingen worden en het gouden tijdperk inluiden.

Het getal twaalf is het getal verbonden aan onze dualistische wereld. Er zijn twaalf horoscooptekens. Elk horoscoopteken vertegenwoordigd een bepaalde kwaliteit. Zowel wij, als Gaia , reizen doorheen deze verschillende horoscoopkwaliteiten.Afgeleide van deze twaalf tekens zijn... twaalf maanden, twaalf uur, twaalf stammen van Israël, twaalf ridders van de ronde tafel en twaalf apostelen en Jezus die hier het getal 13 in symboliseert... het getal van de verandering. Verder zijn er twaalf afsplitsingen van ons hoger zelf die in parallelle universa of dimensies leven en hebben wij twaalf DNA strengen die nu nog niet volledig functioneren maar die dat vanaf 12.12.12 wel kunnen gaan doen. Op 12.12.12 integreert moeder aarde de twaalf verschillende horoscooptekens tot een eenheidsbewustzijn. Zij zal dan twaalf kristallijne energie helixen of DNA strengen volledig hersteld in werking hebben. Vanaf dat moment zal het voor de mensheid massaal mogelijk worden om in het Christusbewustzijn te ontwaken. Wij zijn dan in staat om de symbolische 12 apostelen/horosooptekens volledig te integreren tot een eenheidsbewustzijn. Jezus Christus liet tweeduizend jaar geleden dit principe symbolisch zien. Hij was de incarnatie van deze twaalf tekens in eenheidsbewustzijn in het getal 13, het getal van de verandering dat wij nu terug zien in het jaartal 2013. Vanaf 12.12.12 zal het voor ons mogelijk worden om in het zelfde veld van Christusbewustzijn te stappen dat Jezus ons liet zien.

In aanloop naar deze kosmische ontknopingen zijn wij als mensheid onderhevig aan deze toenemende vibraties van eenheidslicht in onze wereld. Het is het energetische man/vrouw principe dat terug in evenwicht dient te komen. Het is belangrijk dat zowel man als vrouw dit energetische evenwicht in zichzelf weten te herstellen. Doch het zijn voornamelijk de vrouwen die in deze de grote katalysator zijn. Want zij belichamen letterlijk en figuurlijk het oude gekwetste vrouwelijk bewustzijn dat terug in haar kracht dient te gaan staan. Dit gekwetst vrouwelijk bewustzijn is momenteel mondiaal aan het helen. Zowel vrouwen als mannen zijn momenteel in staat het gekwetste vrouwelijk bewustzijn te helen in zichzelf en dit in kwetsbaarheid met de geliefden om hen heen. Volgende link is een channel... Brug naar eenheid... en geeft mooi weer wat er momenteel gebeurt. http://www.multidimensionalteachings.nl/images/Stepping%20Stones%20in%20Time-oktober%202012.pdf

Wij bevinden ons momenteel in een zeer intensief veranderingsproces. Diegenen die vooraan in het ontwakingsproces lopen worden momenteel uitgedaagd om te springen... om de oude 3D werkelijkheid los te laten en helemaal te landen in het nieuwe 5D veld. Je kunt in je leven voelen dat je in alles wordt uitgedaagd om in echtheid te gaan, om niet langer in afhankelijkheid, krachteloosheid en angst te blijven hangen. Je kunt duidelijk twee velden voelen in je leven. In het ene veld, het 5d veld, voel je steeds meer verbinding ontstaan met gelijkgestemden om je heen. Je kunt in dit veld ook steeds duidelijker de verbinding met de sterk verhoogde energieën voelen. Je kunt je toenemende mate steeds vrijer, vreugdevoller en meer afgestemd voelen op je innerlijke leiding. Anderzijds voel je hoe in het andere veld de oude 3D energieën je steeds meer beklemmen en je steeds sterker ontkrachten. Ze beginnen zich steeds krachtiger te manifesteren in je leven. Ze worden steeds sterker uitvergroot... je angsten, je afhankelijkheden, je onzekerheden, je manipulaties. Dit oude veld werkt niet meer voor jou. Je voelt je er van vervreemden en wordt er steeds meer toeschouwer in.

Durf los te laten en mee te gaan in het proces, geliefden. Verzet en ontkenning maken je leven momenteel onnodig zwaar. Laat los in kwetsbaarheid en aanvaarding en respecteer je grenzen . Zet de stap naar leven in onvoorwaardelijkheid. In onvoorwaardelijkheid aan het volgen van je innerlijke leiding die steeds krachtiger en duidelijker wordt. Je krachteloos, machteloos, onzeker, lichamelijk ziek voelen zijn allemaal symptomen van het krampachtig vasthouden aan oude overtuigingen die je niet langer voeden. Je steeds krachtiger, energieker, vreugdevoller en verbonden voelen is een indicatie dat je je steeds meer overgeeft aan de innerlijke leiding van je hoger zelf. Je hebt er voor gekozen om nu te ontwaken, geliefden. Je heb er voor gekozen om door jou ontwaken het ontluikende eenheidsbewustzijn mee op aarde te gronden.

Eenzaamheid is een thema dat nu sterk naar voor komt in onze levens. De oude manieren van omgaan met elkaar werken niet langer. Onze oude voorgekauwde rolpatronen voeden ons niet meer. Ouder/kind relatie, partnerschaprelatie, werkrelaties en alle andere vormen van relaties doen het niet meer in het nieuwe eenheidsveld dat zich aandient. Wij worden momenteel uitgenodigd om al onze projecties en conditioneringen van elkaar af te halen. Wij hebben hier geen keuze in... onze blauwdruk... onze heilige codering stuwt ons onstuitbaar in deze richting. Het loslaten van deze projecties op elkaar brengt je in aanraking met je eenzaamheid. Dit is slechts een overgangsperiode. Het laat ons momenteel duidelijk voelen waar wij ons nog aanhankelijk in maken en onze kracht in verliezen. Dit gevoel van eenzaamheid nodigt ons uit om hier echt contact mee te gaan maken en het niet langer uit de weg te gaan. Het is de laatste stap naar leven in eenheid met elkaar ,geliefden. Als wij naar onze levens kijken, dan kunnen wij de stuwing zien en voelen die ons doorheen al die jaren naar dit punt in tijd en ruimte gebracht heeft. Wij zien en voelen hoe wij steeds meer onze afhankelijkheden, onzekerheden en angsten transformeren naar vrijheid, kracht en liefde. Dit is een beweging die wij kunnen waarnemen. Nog steeds voelen wij de oude energieën aan ons trekken... maar het omslagpunt is niet veraf meer nu. Jij/wij die vooraan in dit ontwakingsproces lopen, hebben er voor gekozen om al onze oude pijnwonden te transformeren om alzo de transformatie naar eenheidsbewustzijn op deze planeet mee mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat dit eindeloos blijft duren. Het is nu het donkerste punt in de nacht vlak voor het ochtendgloren. 12.12.12 is het punt van verandering. Het is een kantelpunt in tijd en ruimte.

Doordat Gaia in haar kracht van eenheidsbewustzijn gaat staan zal alles daarin dienen te volgen dat met haar verbonden is. Diegenen die bewust naar binnen gaan in kwetsbaarheid zullen hier de vruchten van plukken en het kantelpunt steeds sterker gaan ervaren als een thuiskomen in zichzelf , in een nieuw gedeeld veld van eenheidsbeleving, gedeeld met de anderen om hen heen die ook in kwetsbaarheid en overgave leven. Alles wat zich hier op verzet zal in toenemende mate steeds krachtiger weerstand ondervinden in het vasthouden van patronen die gebaseerd zijn op angst en manipulatie. 2013 zal het jaar worden waarin de veranderingen ook maatschappelijk sterker zichtbaar zullen worden. Wat wij nu als kleine groep van voorlopers doen en ervaren zal weldra zijn navolg hebben op grotere schaal. Wij zijn wegbereiders en banen nieuwe wegen naar een nieuw speelveld van eenheidsbeleving. Wij zijn als een computervirus dat het systeem van binnenuit mee helpt veranderen. De weg is niet lang meer geliefden... hou vol in het volhouden. Doordat je je geliefden meer en meer dient los te laten in de oude manier van omgaan lijkt het alsof er nog meer afgescheidenheid ontstaat dat je als eenzaamheid kunt ervaren. Het is nodig om deze ervaring toe te laten, nodig om de volgende stap te kunnen zetten. De stap naar zelfvervulling in het alleen zijn met je zelf. Onze gecodeerde blauwdruk volgt de steeds verhogende energieën. Het is een zielafspraak die wij gezamenlijke dienen te volgen. Ook in deze loopt alles volgens plan en bestaat toeval niet. Na het stuk van terugtrekken in onszelf zal de volgende stap het opnieuw verbinden met elkaar zijn , in een nieuw veld van verruimd bewustzijn, zonder dat we nog claimen en leunen op elkaar.

Ook in hoe geld naar ons toekomt worden wij in sterke transformerende processen gezet. Ook hierin dienen wij in echtheid en waarheid te gaan. Wij willen vrijheid zonder angsten ervaren. We worden uitgenodigd om in onze kracht te gaan staan en ons vrij te maken van de oude manipulatie die ons in het veld van illusie, angst en afgescheidenheid houdt. Weet, dat als je in waarheid met je hoger zelf leeft, je steeds zult worden opgevangen.

Nadat wij door de 12.12.12 poort gegaan zijn , die zijn bekrachtiging krijgt op 21.12.12 zullen ook de poorten naar multidimensionaliteit opengaan. Vanaf het moment dat wij ons innerlijk ontsluiten voor de eenheidsenergie van de vijfde dimensie zullen wij ook gemakkelijker toegang krijgen tot de andere dimensies en onze familie van licht. Maar ook hierin zal alles volgens het plan verlopen dat gelijke tred houdt met ons innerlijk ontwaken.

Geliefden... Nu is de tijd waar wij voor geïncarneerd zijn. Aan een lange cyclus van incarnaties in de aardse dichtheid komt een einde! Wij zijn aan de laatste ronde van de spiraal bezig die ons nog in de illusie houdt. Weldra zullen wij een sprong gaan maken van 3D naar 5D. Diegenen die hun karma hebben opgeruimd springen als eersten en anderen zullen weldra volgen. Wij hebben vele illusies dienen los te laten en kunnen ons vermoeid en beurs voelen van de doortocht die wij gemaakt hebben in dit leven. In dit leven hebben we veel karma op ons genomen om het te verbranden en transformeren naar licht en liefde. Nu vlak voor het opengaan van de 12.12.12 poort kunnen velen onder ons ervaren dat je oude karma patroon nog even heftig opspeelt. Dit kan gaan over hoe geld wel of niet in je leven aanwezig is... of velen worden terug geconfronteerd met nog niet opgelost ouder/kind karma. Besef dat het een laatste opflakkering is... het donkerste punt voor het ochtendgloren... het is het versterven aan het ego om te kunnen ontwaken in het licht.

Een heerlijk ontwaken geliefden.

Wij zullen samen een nieuw speelveld betreden en de illusies achter ons laten. In dit nieuwe veld zullen wij elkaar steeds weer bekrachtigen vanuit onvoorwaardelijkheid en elkaar niet langer ontkrachten vanuit angst en aanhankelijkheid. De lichtgolf die over ons zal spoelen na de 12.12.12 poort zal als een licht-tsunami langzaam maar zeker onze huidige leefwereld gaan veranderen in een leefwereld van onze diepste dromen en verlangens. We gaan uiteindelijk thuiskomen en letterlijk de hemel op aarde gaan scheppen.

De verschillende dimensies zullen in het begin nog naast elkaar bestaan om ieder de mogelijkheid te geven te ascenderen. Maar het veld van onvoorwaardelijkheid zal beschikbaar zijn voor diegenen die de sprong gaan maken en zullen zich met elkaar gaan verbinden in dit nieuwe veld.

Welkom thuis lieverds na een lange verre reis

Ik ben jij... en jij bent mij.

Jan Willekens

janwillekens33@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten