maandag 17 september 2012

Universele geometrie en kosmische verbindingen (video)

Alles lijkt verbonden te zijn door middel van een universele geometrie, die voortkomt uit de levensbloem zoals die op een pilaar van het Osireion van Abydos in Egypte is gevonden.

De systemen van numerologie zijn in de heilige geometrie van groot belang. Geometrie is, zoals we gaan zien, ook nauw verbonden met de vier elementen.

De elementen zijn de stoffen of krachten waartoe alles op aarde te herleiden is. Er wordt weleens gezegd dat ‘kunst de wereld zal veranderen’. Kijken naar kunst is niet langer genoeg. We leren kunst te belichamen, we worden zelf de creatie die we willen uitdrukken. Dat is de aard van de transformatie waar we vandaag de dag doorheen gaan.

Terwijl het bewustzijn evolueert komt er ooit een moment waarop we moeten definiëren waar we het precies over hebben. Alles is onlosmakelijk verbonden, ook in jouw leven.Bron: TheSpiritScience via Niburu.nl

Toekomstscenario voor de wereld en betekenis van 21-12-2012

Volgens vele onafhankelijke religieuze bronnen houdt de wereld zoals wij deze kennen op 21-12-2012 op te bestaan. De Maya kalender heeft op 21-12-2012 een complete cyclus van dertien Baktuns, een periode van 5125 jaar voltooid. Wat gaat er precies gebeuren op 21-12-2012?
 
Vanuit het perspectief van Personal Potential is de mens in constante evolutie, waarbij de transformatie van de gewone mens naar de godmens of supermens op 21-12-2012 haar maximale snelheid bereikt. In scenario 1 wordt de ascensie van de mens als geleidelijk, continu proces beschreven, in scenario 2 als een abrupt, discontinu proces. De huidige mens ofwel de stadsmens zal via de creatieve mens verder evolueren naar de verlichte mens, ofwel de godmens. Er zijn nu drie toekomstscenario´s:

1 De transformatie van bewustzijn zal geleidelijk verlopen en nauwelijks merkbaar zijn voor de meesten. Vanuit dit perspectief zal er op 21-12-2012 niets bijzonders gebeuren, aangezien de mens in constante transformatie, ontwikkeling, evolutie is, met een duidelijke versnelling gedurende de jaren 1980 – 2050. Dit toekomstscenario sluit perfect aan bij visie II, namelijk dat de bewustzijnstransformatie de mensheid wordt opgelegd door de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Als we de wereld willen behouden (dus niet vernietigen) en in enige harmonie met elkaar willen leven, dienen we ons bewustzijnsniveau aan te passen aan het niveau van technologieën die op wereldschaal worden toegepast.

2 Er vindt op 21-12-2012 een abrupte bewustzijnsverandering plaats op planetair niveau, proces dat wordt geïnitieerd door de ommekeer van de polen. De Noordpool wordt de Zuidpool en omgekeerd. De oude wereld zal verloren gaan (lees beschrijving doemscenario) en een nieuwe wereld zal ontstaan voor de alle mensen die op een minimum niveau van harmonie, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde leven. De nieuwe wereld wordt in new age – esoterische bronnen duidelijk omschreven als de vijfde dimensie, terwijl de huidige wereld van dictatoriaal kapitalisme de derde dimensie voorstelt. Je kunt deze transformatie op kleine schaal heel goed vergelijken met de metamorfose van een rups via een coconpop in een vlinder. De symbolisch – romantische interpretatie wordt dan ook dat de meeste mensen nog rupsen of poppen zijn in vergelijking tot de vlinders die wij in de vijfde dimensie zullen zijn. Je kunt ook de symboliek van het sprookje van het lelijke eendje gebruiken om het transformatieproces beter te begrijpen.

Meer informatie:
http://www.toekomstbeeld.nl

Bron: Visionair.nl

Bewustzijns niveau's


woensdag 12 september 2012

De Levensboom en verbindingen van mens tot mens

Bomen geven vruchten af en vermeerderen zich op die manier.

In de vrucht zit er een zaadje, dat zaadje vindt zijn/haar plek naast de ouderboom.

Soms wordt de vrucht gegeten door een vogel of ander dier, die de pit ergens anders plaatst.

Dan gaat er wat tijd overheen, de pit komt in de aarde, krijgt water en voedingsstoffen.

De pit ondergaat een transformatie van pit naar plant, er ontstaat een stam met blaadjes en takken.

Seizoenen komen en gaan, de plant ondergaat weersomstandigheden waar deze zelf niet voor heeft gekozen.

Sommige planten en bomen overleven deze omstandigheden niet.

Anderen blijven groeien, worden groter, sterker, dikker en hebben stevige wortels om zich te aarden in de aarde die hen voedt.

Ze wuiven met hun takken in de lucht om de wind en regen te ontvangen die de lucht naar beneden laat komen.

Een boom is zoals hij/ zij is. Uniek, zorgend voor vruchten, zuurstof en andere nuttige producten.Verbindingen van mens tot mens

Elk mens als individu is ontstaan vanuit een eicel en een zaadcel die samen kwamen en transformeerden tot 1 geheel. Elke ‘ pit ‘ draagt de eigen DNA codes met zich mee, maar vormen 1 geheel.

In de zwangerschap komt de toevoeging van de Ziel erbij waardoor het kind ook zijn/haar eigen ‘coderingen’ met zich mee krijgt, de levenslessen, de ontwikkelde talenten etc.

De omgevingsfactoren in de kindertijd zijn ook van belang hoe het kind zich gaat ontwikkelen.

Veel kinderen / mensen kennen het tekort van een stabiele thuissituatie.

Ze groeien op, en vanuit de buitenkant is vaak niet te zien dat er bijv. ergens in de emotionele basis een bepaald tekort is ontstaan. Net als bomen redt niet iedereen het ‘gevecht’ om te leven, sommige mensen kiezen ervoor om een einde te maken aan hun leven omdat ze zich te zwak voelen.

Andere mensen worden sterker door het verwerken van de tegenslagen op hun pad.

Vaak groeien mensen op met de visie dat men een ander nodig heeft om vanuit ware liefde te kunnen leven. De zin ‘ …En ze leefden nog lang en gelukkig..’ is een hele bekende die bijna iedereen kent uit de sprookjes die er zijn.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen pad. Sommige dingen kan men overkomen, omgevingsfactoren en genen krijgt men ‘niet voor niets’ . Het zijn soms levenslessen, processen om te verwerken en te transformeren.

Ze staan symbool voor de wortels die aarden in de aarde om stevigheid en voeding te ervaren. Dat is de ontwikkeling van innerlijke kracht.

Voor die processen is naar binnen keren, ‘zijn’ belangrijk. Daardoor kan men meer en meer in zichzelf groeien. Het is iets waar een ander instrumenten voor kan geven, bijv. door gesprekken die op dat moment zorgen voor verwerking.

Toch is de rest van het naar binnen keren een individueel proces. Het is los van verwachtingen t.o.v anderen.

Samen zijn en verbindingen van mens tot mens , van takken tot takken is anders dan een boom willen zijn waarin 2 bomen met 1 stam leven.


*Omarm elkaar als twee bomen, elk zijn / haar eigen stam , maar de takken verstrengeld als een omarming*

Namaste

Bron: Sattvahealing.Wordpress.com

De knopen van het hart losmaken

Afbeelding

Waarom maken we nieuwe innerlijke knopen of trekken we oude knopen strakker aan? In ieder mens is een hogere en een lagere natuur. De hogere leidt tot innerlijke kracht, visie, vrede, en liefde, de lagere tot zwakheid, bekrompenheid, onevenwichtigheid, en egoïsme. We maken knopen in ons hart door onze hogere natuur buiten te sluiten en de verlangens van de lagere natuur te volgen. Soms doen we dit omdat we ons niet bewust zijn van ons hogere zelf of omdat we meer vertrouwen stellen in ons lagere zelf. Wat de reden ook is, onze hogere natuur roept ons voortdurend, en we kunnen haar rustige stem horen wanneer we de luidruchtige verlangens van ons persoonlijke zelf vervangen door het verlangen om anderen van dienst te zijn. Op deze manier verruimt ons bewustzijn zich van een beperkte naar een meer universele visie.

De Ouden spraken over de vervolmaking van de mens en symboliseerden de samengesteldheid van onze natuur op veel manieren. De Grieken vergeleken de mens met Apollo die zijn zevensnarige lier bespeelde, waarbij Apollo zelf het hoogste beginsel vertegenwoordigde. De hindoes vergeleken de mens met een wagenmenner, waarbij de paarden zijn lagere verlangens symboliseren, de teugels het denken, de bestuurder het hogere zelf, en de wagen het lichaam. In volksvertellingen wordt het hogere zelf vaak weergegeven door een prinses die uit handen van zelfzuchtige machten moet worden gered door een prins, de geestelijke krijger in ons. In Chinese tradities worden de twee innerlijke krachten gesymboliseerd door twee draken die een vuurbal in het midden boven hen proberen te grijpen. Wij zijn deze vuurbal! Wij kunnen kiezen om onze aandacht op de ene of op de andere draak te richten.

De keuze ligt bij ons of we sterk en liefdevol of zwakker en egoïstischer willen worden. Wij moeten beslissen, en vervolgens geven we door onze verbeeldingskracht vorm aan onszelf, waarbij we ons ontwikkelen overeenkomstig onze edele inzichten of een verlagende gedragslijn volgen. De mogelijkheden van de verbeelding als een wezenlijke kracht in ons leven worden enorm onderschat, hoewel we haar voortdurend gebruiken. Ze geeft vorm aan de idealen en beginselen die aan het leven van de mens ten grondslag liggen. Misschien zijn de beste idealen om na te streven die idealen die steeds worden bijgeschaafd door onze eigen aspiraties en bespiegelingen. Hoewel religies en filosofieën ons universele beginselen en voorbeelden geven, weten we in dit stadium nog niet hoe een boeddha of een christus denkt en handelt. Het lijkt daarom onverstandig onze aandacht te veel te fixeren op wat een volmaakt leven in de praktijk betekent, maar we moeten wel het verlangen behouden om er meer over te weten te komen. Als we in overeenstemming leven met wat we op dit moment als het meest edele in ons beschouwen, werkt dit als een spiegel die laat zien hoe verheven de weg die we volgen in feite is. Als we deze bespiegelingen met een oprecht en open hart benutten, zal ons begrip van het leven zich verdiepen terwijl we vooruitgaan.

In ons hart woont een godheid, de bron van aspiratie, die ons aanmoedigt om in overeenstemming daarmee te leven. Natuurlijk schieten we vaak tekort om aan onze goddelijke roeping gehoor te geven, maar dit heeft geen betekenis zolang we het maar blijven proberen. Het hart van alles, en dus ook van ons, is oneindig mededogen, en daarom zullen we, zolang we onze pogingen om in overeenstemming daarmee te leven volhouden, altijd een nieuwe kans krijgen om onze goddelijke mogelijkheden te verwezenlijken. Hoewel de gevolgen van vroegere onverstandige handelingen naar ons zullen worden teruggekaatst, zullen zulke beproevingen, wanneer ze op de juiste manier worden benut, de treden vormen van het pad dat naar binnen leidt. Er is niemand die in het verleden, in dit of in andere levens, niet onverstandig heeft gehandeld, en dus heeft iedereen karma onder ogen te zien. Als we ervoor kiezen overeenkomstig het hoogste in onszelf te leven, zullen we door de kracht van aspiratie een beroep doen op oud karma om zich uit te putten, en dit biedt ons ook de kans om ons voornemen kracht bij te zetten. Omdat oud karma ook de gevolgen omvat van goede handelingen die we hebben verricht, roept onze aspiratie zowel het beste als het slechtste in ons op. Er is moed en overtuiging voor nodig om zo’n confrontatie te doorstaan, maar we zijn hier op aarde om onze zwakheden te boven te komen, niet alleen met zelfontwikkeling als doel maar ook om ons deel bij te dragen aan het vooruithelpen van de mensheid, want we zijn EEN daarmee.

De knopen die we in ons hart hebben gemaakt bestaan uit verschillende soorten angst, egoïsme, en haat die ontstaan uit een onvolkomen visie op het leven. Een juist begrip van het leven zou ertoe leiden dat we voor moed, liefde en vrede zouden kiezen, maar we zien niet altijd duidelijk welke gevolgen voortkomen uit welke oorzaken. Onze lagere natuur misleidt ons wanneer ze ons doet denken dat we onszelf, onze belangen, of zelfs andere mensen het beste van dienst zijn met egoïstische, of door angst en haat ingegeven handelingen. Niets ligt verder van de waarheid af. Als we ons realiseren dat op het gebied van handeling, gedachten, en gevoelens, de oorzaken die we in beweging zetten vroeg of laat hun gevolgen zullen voortbrengen, dan zullen we inzien dat we onedele impulsen moeten afwijzen. Omdat we ons niet altijd bewust zijn van de motieven voor onze handelingen, is een voortdurende oprechte zelfanalyse een van de beste methoden om zelfbeheersing te verkrijgen. Als we ons aanleren om onze handelingen te baseren op altruïstische liefde, moed, en vrede, kunnen we erop vertrouwen dat het karma goede vruchten zal dragen.

Het doel van religieuze en filosofische scholen was en is, de mens bewust te maken van zijn hogere natuur en van zijn verantwoordelijkheid tegenover alle wezens, en hem de kennis te onderwijzen die hem helpt om zichzelf en de wereld om hem heen te begrijpen. In de praktijk wordt van de leerling verwacht dat hij deze kennis op het leven toepast en zodoende leert meester over zichzelf te worden. Ons wezen is als de lier van Apollo en we kunnen leren hoe we deze kunnen afstemmen op het collectieve welzijn van allen. Om dit te doen moeten we ons bewust worden van de krachten die in ons actief zijn, en de egoïstische motieven scheiden van de onzelfzuchtige. Dit zal ons in toenemende mate het vermogen geven om waar te nemen welke koers we moeten volgen, en we zullen steeds minder door onze lagere impulsen worden afgeleid. Wanneer we het werkelijke van het onwerkelijke onderscheiden, zullen we steeds duidelijker zien wat onze taak is en de grootsheid en betekenis daarvan: het hart vrij te maken van onzuivere verlangens zodat we onze eenheid met alles zullen voelen. Ieder mens moet uiteindelijk met dit proces beginnen, en ‘hoe eerder men begint, hoe gemakkelijker dit kan worden gedaan’.

Als we ons afvragen hoe we met specifieke situaties en mensen moeten omgaan, leidt dit tot een voortdurende meditatie waarbij we de situatie of de ander in het licht van ons hogere zelf proberen te zien. Op deze manier kunnen we ons ervan bewust worden dat alle mensen familie van ons zijn, of zelfs een stap verder gaan en ons voorstellen dat we uiteindelijk Een zijn. Omdat dit in feite het geval is, doet deze visie die door ons wezen heen stroomt een beroep op onze goddelijke diepten, en zijn we in staat om juist te handelen – of niet te handelen. Alle mensen ontlenen hun gedachten en geestelijke kracht aan dezelfde bron, zodat onze verheven gedachten, gevoelens en handelingen anderen meer kracht en meer edele ideeën en gevoelens geven. We kunnen ons dagelijks leven baseren op harmonische gedachten, gevoelens en daden – niet noodzakelijkerwijs omdat daardoor ons eigen leven wordt verbeterd, dat betrekkelijk onbelangrijk is vergeleken met de hele mensheid, maar omdat het leidt tot een betere wereld voor iedereen.

Als we voor de mensheid leven zijn we in overeenstemming met het zuivere licht van het hoogste zelf dat de bron van ieder wezen is:

Zoals van een vlammend vuur de vonken die eraan verwant zijn er met duizenden uitschieten, zo ontspringen aan het Onveranderlijke vele soorten wezens en gaan uiteindelijk weer daarin op.
– Mundaka Upanishad, II.i.1

We zijn allemaal een vonk van dit vlammende vuur, en het is onze heilige plicht om deze goddelijke vonk in ons te doen opvlammen. Dit zal ons in staat stellen om meer licht en warmte aan anderen te geven, die op hun beurt helderder zullen branden. We kunnen beginnen met het geven van onszelf op een bescheiden en eenvoudige manier. Elke keer dat we ervoor kiezen om anderen een beetje bemoediging te geven, zonder aan onze eigen belangen te denken, doen we een stap in die richting. Telkens wanneer we weigeren om door zelfzuchtige gevoelens, gedachten, of beelden te worden meegesleurd en we ze vervangen door verheffende en prachtige gedachten, groeien we niet alleen zelf maar helpen we ook de mensheid te groeien. Iedere keer dat we onze eenheid met alle wezens voelen, komen we dichter bij het verwezenlijken van ons innerlijke zelf:

De wijzen nemen door de kennis (van brahman) duidelijk het gelukzalige onsterfelijke waar dat [licht] uitstraalt.

Wanneer dat Zelf, dat zowel het hoge als het lage is, wordt bereikt, wordt de knoop van het hart doorgesneden, alle twijfel lost op, en aan alle handelingen1 komt een einde.
– Mundaka Upanishad II.ii.7-8

Door het zelf zowel het hoge als het lage te noemen, wordt een absolute scheiding tussen goed en kwaad ontkend. Dit zijn relatieve termen voor hogere en lagere graden van evolutie. Het doet er niet toe op welk niveau we ons bevinden, het zelf is in alles. Ongetwijfeld, is het bewust worden van het zelf een taak die vele levens van transformatie kan duren, maar dit betekent niet dat we dit proces moeten uitstellen. Deze reis naar het zelf is het eeuwige doel van het leven omdat er voorbij het hoogste zelf altijd een nieuwe horizon is met een visie op een nog ‘hoger’ zelf. Wanneer we ons tot goden hebben ontwikkeld, zullen we geen absoluut einde hebben bereikt, maar na een tijdelijke rustperiode zullen we doorgaan onszelf verder te ontwikkelen.

Oude legenden over de ‘gouden eeuw’ vertellen dat er eens een tijd was dat mensen meer in harmonie met elkaar leefden. De toekomst houdt de belofte van een andere gouden eeuw in – niet dezelfde als in het verleden maar één op een hoger niveau, want evolutie verloopt spiraalsgewijs. Volgens de hindoeleringen over cyclussen zal dit tijdperk pas over 427.000 jaar aanbreken. Satyayuga, zoals zij dit ‘tijdperk van waarheid’ noemen, lijkt misschien nog ver weg, maar zulke tijdsperioden betekenen heel weinig voor het eeuwig ontwikkelende zelf in ons. We kunnen nu beginnen om de dageraad ervan in te luiden. Ons huidige tijdperk – kaliyuga, het meest materiële tijdperk van de vier brahmaanse tijdperken – biedt grote mogelijkheden voor groei en zal uiteindelijk een satyayuga voortbrengen.

Niemand kan zeggen dat hij of zij de kracht, wijsheid of goedheid niet heeft om mee te helpen, omdat deze kwaliteiten in ieder menselijk hart aanwezig zijn. Ieder van ons kan zijn deel bijdragen om universele broederschap – dat innerlijk gezien al een feit is en ook de basis vormt van de uiterlijke natuur – te verwezenlijken door de knopen van ons hart los te maken en in die mate licht en vrede over de aarde uit te stralen. En waarom zullen we daar stoppen? Deze vonken van licht zullen de diepten van een heelal verlichten dat vol wezens is die zich allemaal tot iets groters ontwikkelen.

Bron: Theosofie.net via Wereldgeheimen.nl

Aardse en niet aardse zielen

Erik Smid (36) is ‘de sleutelsmid’. Dat is de naam voor zijn spirituele rol op aarde. Door middel van channeling krijgt hij informatie door. Hierover schrijft hij artikelen die een esoterische waarde hebben. Sinds 2003 is vanuit zijn praktijk in Groningen en Amersfoort actief als energetisch hulpverlener en spiritueel begeleider. Hij geeft ondermeer readingen voor cliënten geeft ter ondersteuning van spirituele groeiprocessen.

Niet-aardse zielen

Als ik het heb over niet-aardse zielen, dan denken mensen gauw aan buitenaards leven in de zin van alien-achtige wezens. Zoals in Amerikaanse Sience Fiction films. Dan zie ik beelden van gigantische ruimteschepen met een platte ronde vorm die zich nonchalant cirkelend door de lucht voortbewegen. In deze films worden we verrast door gigantische vliegende schepen zo groot dat een complete stad in een machteloze schaduw verdwijnt. Meestal wordt dit geillustreerd met de angstaanjagende boodschap: ‘they arrive’. Gevolgd door een minstens zo alarmerende boodschap: ‘they attack.’ Mensen begrijpen niet zoveel van deze aliens, maar ze zijn meestal uit op land en macht. Uiteindelijk triomferen we over deze vijandige wezens. We schieten namelijk de buitenaardse schepen uit de lucht. Tot zover onze hedendaags collectief beeld over buitenaards leven. Het is al lang bekend: wat we niet kennen, roept meestal angst op. Van buitenaards leven (lees buitenaardse zielen) weten we al met al niet veel.

Opvallend door de tijd heen is dat het altijd lijkt te gaan over platte, ronde schepen met de vaak groenkleurige wezens aan boord. De vraag die met de tijd bij mij is ontstaan, is: wie heeft ooit bedacht dat deze schepen van (tastbare) materie gemaakt zijn?. Hiermee bedoel ik: mensen zouden dan niet weten hoe ze eruit zien, maar ze bewegen zich wel voort in schotels met een metaalachtige kleur. Het is wonderlijk dat mensen ervan uitgaan dat zij ruimteschepen hebben van vaste materie. Zouden ze ook niet via een lichtbol kunnen reizen, via licht of ...?Maar goed, laat ik het niet te ingewikkeld maken: het menselijk beeld van buitenaardsleven is door onze fantasie en angst ingegeven. In dit artikel wil ik wat vertellen over mijn ervaringen met readingen. Daarbij over hoe mijn ervaring met readingen en het bestaan van buitenaards leven eigenlijk samenvallen met mijn persoonlijke ervaring: dat ze er al zijn, temidden van ons.

Iedere ziel een stoffelijk jasje

Toen ik jaren geleden mijn eerste stappen ging zetten met readen, ging ik er van uit dat iedere ziel gelijk was. Ieder mens heeft een lichaam en een ziel, dat uit energie bestaat. Het stoffelijk lichaam was de tastbare en fysieke laag. De energetische chakra’s op het lichaam waren voor mij als knopen van een jas. Waarmee de energetische ziel in het lichaam verankerd en verbonden was. Ik kon begrijpen dat een verfijnde ziel van energie niet zomaar in een tastbaar lichaam zou passen en dat de chakra’s er waren om als ‘borgpennen’ de ziel in het lichaam te houden. Als kind had ik een jas met stokjes als knopen door de knoopsgaten heen. Als ik er aan dacht dat de knoopsgaten de chakra’s zijn en de knopen de zielsenergie, dan ontstond voor mij een helder beeld over hoe lichaam en ziel met elkaar verbonden waren.

Ik ging er destijd vanuit dat ieder mens in principe dezelfde energie had. Daarbij dat alle zielen van één bron afkomstig waren. Ik voelde ook dat iedere ziel een bepaalde zuiverheidsgraad heeft (trilling), waardoor te achterhalen was hoe stond met de spirituele evolutie. Op dat moment leek iedere ziel aarde-gebonden te zijn, met andere woorden dat zij de aarde als hun thuis hadden beschouwd. Alhoewel de reis niet voor iedereen als even makkelijk werd ervaren.

Twee hoofdgroepen van zielen

Na een aantal jaren readen kwamen er mensen in de praktijk met een bijzondere zielsenergie.
Hun zielsenergie verhield zich niet goed tot de aardse energie. Dit betekende voor hen zelf dat zij hierdoor hun ‘draai’ in het leven niet vonden. Ze waren dus niet stevig geaard. Ook al hadden zij alles om zich heen verzameld om dit wel te hebben. Ik kon duidelijk merken dat deze spirituele zielen niet-aards zijn. Ze voelden anders qua trilling dan de meeste mensen die mij voor een reading bezochten. Ze hadden een ruimtelijke energie. Met andere woorden: hun handelen en voelen werd in oorspring niet door een ik-gevoel (ego) bepaald. En ze droegen een sterk spirituele energie met zich mee, die voor mij heel verfijnd voelde.

Ik ontdekte hierdoor dat er twee hoofdgroepen zielen zijn:
  • De aardse zielen: voor hen is het materialistische zonnestelsel waar de aarde een onderdeel van is hun natuurlijke thuis.
  • De niet aardse zielen: zielen uit andere energetische zonnestelsels die een enkele of meerdere levens te gast zijn op aarde in het materialistische zonnestelsel.

Om dit te verduidelijken ga ik dieper in over deze twee hoofdgroepen.

Lees verder op: Bovendien.com